Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Lista cu documentele de interes public

 

Ø  Regulament de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Aleșd

Ø  Hotărârile Consiliului local al orașului Aleșd

Ø  Componența Consiliului local al orașului Aleșd

Ø  Declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali

Ø  Rapoartele de activitate ale consilierilor locali și ale viceprimarului

Ø  Rapoarte anuale conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

Ø  Dispozițiile cu caracter normativ emise de primarul orașului Aleșd

Ø  Publicațiile de vânzare pentru bunurile mobile și imobile, transmise de executorii judecătorești

Ø  Lista certificatelor de producător

Ø  Lista certificatelor de urbanism

Ø  Lista autorizațiilor de construire/demolare

Ø  Planul urbanistic general al orașului Aleșd

Ø  Planuri urbanistice zonale

Ø  Planuri urbanistice de detaliu

Ø  Zonarea teritorială a orașului Aleșd

Ø  Nomenclatorul stradal

Ø  Caiete de sarcini și documentații ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice

Ø  Contracte de achiziții publice

Ø  Proces verbal deschidere oferte

Ø  Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice

Ø  Raportul privind achizițiile publice

Ø  Programul achizițiilor publice în curs

Ø  Lista obiective de investiții

Ø  Bugetul local de venituri și cheltuieli

Ø  Balanța și bilanțul contabil al Primăriei orașului Aleșd

Ø  Strategii locale

Ø  Organigrama

Ø  Statul de funcții

Ø  Regulamentul de ordine interioară

Ø  Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd

Ø  Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Ø  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor publice vacante

Ø  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante

Ø  Evidența dosarelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară

Ø  Lista informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001

Ø  Lista documentelor produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001

Ø  Rapoarte anuale conform Legii nr. 544/2001

Ø  Rapoarte de audit public intern

Ø  Registrele agricole

Ø  Lista beneficiari venit minim garantat

Ø  Planul de acțiuni și lucrări de interes public pentru repartizarea orelor muncă pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Ø  Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată

Ø  Evidența dosarelor de alocație de susținere și a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței

Ø  Situații statistice privind activitatea de stare civilă

 

Lista cu documentele produse/gestionate de Primăria Aleșd

 

Ø  Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local

Ø  Procese verbale ale ședințelor Consiliului local

Ø  Hotărârile Consiliului local

Ø  Declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali

Ø  Dispozițiile primarului

Ø  Documente privind înfrățirea cu alte localități

Ø  Documente cu privire la organizarea și rezultatele recensămintelor

Ø  Declarații de avere și de interese primar

Ø  Agenda de lucru a primarului

Ø  Statutul orașului

Ø  Monografia

Ø  Rapoarte cu privire la situația economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale

Ø  Strategia de dezvoltare a orașului Aleșd

Ø  Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd și a serviciilor publice

Ø  Regulamentul Intern

Ø  Documentația și evidența monumentelor istorice și arhitectonice, arii protejate

Ø  Documentația privind infrastructura localității

Ø  Documentație privind nomenclatorul stradal

Ø  Planuri urbanistice (PUG), zonale (PUZ), de detaliu (PUD)

Ø  Studii de fezabilitate

Ø  Caiete de sarcini, devize, situații de lucrări, recepții lucrări de interes public

Ø  Cartea tehnică a construcțiilor aparținând domeniului public

Ø  Certificate de urbanism

Ø  Avize, acorduri unice de construcție

Ø  Autorizații de construire, modificare, desființare

Ø  Autorizații de înstrăinare a imobilelor

Ø  Documentație, schițe privind delimitarea vetrei localităților, a intravilanului și extravilanului

Ø  Documentații, studii, schițe de sistematizare a localităților

Ø  Registru rol impozite

Ø  Registru de venituri proprii

Ø  Matricole de impozite pe terenuri, clădiri, mijloace de transport

Ø  Extrase de rol

Ø  Declarații impunere clădiri persoane fizice și juridice

Ø  Declarații impunere mijloace de transport persoane fizice și juridice

Ø  Declarații, situații mijloace de transport radiate

Ø  Scutiri, reduceri de taxe și impozite

Ø  Registru de debite

Ø  Urmăriri creanțe, executări silite

Ø  Somații, înștiințări de plată, popriri

Ø  Organigrama

Ø  Dosarele personale ale angajaților

Ø  Contracte de muncă, carnete de muncă, dosare de pensionare

Ø  Fișe, lucrări de evaluare performanțelor profesionale

Ø  Declarații de avere și de interes ale angajaților

Ø  Fișele postului

Ø  Condică de prezență

Ø  Buget

Ø  Dări de seamă contabile

Ø  Situații financiare

Ø  Registrul de evidență a datoriei publice

Ø  Contul de execuție bugetară

Ø  Lista investițiilor publice

Ø  Balanța de verificare

Ø  Registru inventar al bunurilor imobile și documentația de reevaluare a acestora

Ø  State de funcții

Ø  State de plată

Ø  Documentație privind îndeplinirea procedurii de publicitate a intenției de achiziție

Ø  Documentație privind îndeplinirea procedurii premergătoare achiziției

Ø  Documentație privind procedura de atribuire a lucrării(serviciului) – directă sau prin licitație

Ø  Documentația depusă de ofertanți în cadrul procedurii de atribuire – documente de calificare

Ø  Documentația privitoare la încheierea contractului de achiziție, derularea lui, grafic de execuție și plăți, recepția lucrării, garanții

Ø  Rapoarte privind exploatarea lucrărilor contractate prin achizițiile publice

Ø  Documentații privind intervențiile executate în limitele termenelor de garanție

Ø  Regulament de organizare și funcționare a pieței

Ø  Registru de evidență a litigiilor

Ø  Dosare de judecată a litigiilor de proprietate, de contencios administrativ, în materie de dreptul muncii

Ø  Executări silite asupra debitorilor

Ø  Evidența persoanelor condamnate contravențional să presteze muncă în folosul comunității

Ø  Registru de gaj

Ø  Contracte bancare și gajurile de garantare a împrumuturilor

Ø  Exproprieri

Ø  Contracte de vânzare, de concesiune, de închiriere, de lucrări de investiții imobiliare, de prestări servicii, de furnizare electricitate, telefonie, apă, canal, salubrizare, de gestionare și pază a fondului forestier, de arendare, de pășunat, donații imobile în favoarea statului, schimburi de terenuri, convenții civile

Ø  Evidență autorizații de funcționare persoane fizice și societăți comerciale

Ø  Regulament de organizare și funcționare a comitetului local pentru situații de urgență

Ø  Planul de intervenție, apărare și evacuare în situații de urgență și dezastre

Ø  Dosarul operativ al evenimentelor și intervențiilor efectuate pe linia situațiilor de urgență

Ø  Plan de mobilizare, lucrări privind apărarea națională

Ø  Evidența rezerviștilor și a recruților

Ø  Documentația de identificare a obiectivelor și a zonelor de risc în materia protecției mediului

Ø  Planul de sesizare și intervenție în situații de risc

Ø  Documentația de protecția muncii

Ø  Registru corespondență

Ø  Condică de expediere a corespondenței

Ø  Condică de prezență a angajaților

Ø  Nomenclator arhivistic al termelor de păstrare a documentelor

Ø  Documente privind selecționarea, ordonarea și inventarierea documentelor din arhivă

Ø  Registru de depozit arhivă

Ø  Documente privind consultarea populației prin referendum și la alegerile locale, județene, parlamentare și prezidențiale

Ø  Regulament de organizare și funcționare al SPAS (Cantină, Centru de zi, Centrul Multifuncțional, Creșă)

Ø  Anchete sociale  

Ø  Documentație privind comunitatea romă

Ø  Evidența beneficiarilor de venit minim garantat, de ajutor de încălzire, de alocație complementară, sprijin familial, ajutor monoparental

Ø  Evidența beneficiarilor de indemnizații naștere, alocații, ajutoare de urgență

Ø  Rapoarte de activitate ale asistenților personali

Ø  Rapoarte de activitate ale asistenților comunitari

Ø  Documentații control financiar intern

Ø  Evidența producătorilor agricoli

Ø  Documentație privind constatarea culturilor agricole calamitate și estimarea pagubelor

Ø  Documente privind gospodărirea pășunilor și a fondului silvic

Ø  Amenajamente silvice, pastorale

Ø  Registre agricole

Ø  Registru de evidență a transferurilor, transcrierilor operate în registrele agricole

Ø  Situații statistice agricole

Ø  Evidența cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, anexele validate de Comisia județeană cu beneficiarii dreptului de reconstituire a proprietății

Ø  Evidența punerilor în posesie

Ø  Documentațiile care au stat la baza eliberării titlurilor de proprietate

Ø  Registre de stare civilă(naștere, căsătorie, decese) și documentele primare care stau la baza acestora

Ø  Registre înregistrare cereri de divorț, certificate de divorț eliberate, livrete de familie, gestionare certificate de stare civilă;

Ø  Listele CNP-urilor precalculate

Ø  Dosare de transcriere a documentelor primare obținute de cetățeni români în străinătate

Ø  Documente pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă, rectificarea actelor de stare civilă, solicitări de schimbare a numelui, traducere sau ortografiere în limba maternă 

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login