Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Statutul orasului

Anexa nr. 1 - stema.pdf

Anexa nr. 2 intrav extrav.pdf

Anexa nr. 3  ape fauna.pdf

Anexa nr. 4  prima atestare.pdf

Anexa nr. 5 populatia.pdf

Anexa nr. 6.a date primari.pdf

Anexa nr. 6.b date consilieri.pdf

Anexa nr. 7 Procedura cetatean  onoare.pdf

Anexa nr. 8 retea rutiera.pdf

Anexa nr. 9 institutii.pdf

Anexa nr. 10 agenti economici.pdf

Anexa nr. 11 inventare.pdf

Anexa 11.a.pdf

Anexa nr. 12 partide  sindicate.pdf

Anexa nr. 13 localitati  infratite.pdf

Anexa nr. 14.pdf

STATUTUL

ORAȘULUI ALEȘD

              CAP. I

            Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale

             ART. 1

            (1) Orașul Aleșd este:

            a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;

            b) subiect juridic de drept fiscal;

            c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

            (2) Orașul Aleșd are sediul social în Aleșd, la adresa: str. Bobâlna, nr. 3, precum şi codul de înregistrare fiscală C.I.F. 4348920.

            (3) Însemnul specific al orașului Aleșd este:

            Stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. HG nr. 673/2011, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1  la prezentul statut.

    ART. 2

            (1) Orașul Aleșd, județul Bihor are reşedinţa în Aleșd.

            (2) Orașul Aleșd, jud. Bihor se delimitează din punct de vedere teritorial, astfel:

§  Comuna Popeşti la Nord;

§  Comuna Şinteu la Nord – Est;

§  Comuna Auşeu la Est;

§  Comuna Măgeşti şi Aştileu la Sud;

§  Comuna Lugaşu de Jos şi Brusturi la Vest.

Oraşul Aleşd este situat în Nord – Vestul ţării şi în partea de Est a judeţului Bihor, la o distanţă de 38 de Oradea şi la 112 kilometri Vest faţă de municipiul Cluj – Napoca. De asemenea, oraşul este aşezat în depresiunea Vad – Borod, pe Crişul Repede, la o altitudine medie de 224 metri, la poalele Munţilor Plopiş în partea de Nord – Est şi la poalele Munţilor Pădurea Craiului în partea de Sud a oraşului.

            (3) Orașul Aleșd, jud. Bihor are în componenţă un număr de 4 localităţi, dintre care 1 localitate urbană și 3 localități rurale, care sunt amplasate după cum urmează:

·         Aleșd pe prima terasă de pe malul drept al Crișului;

·         Pădurea Neagră la nord, în zona montană a Plopișului, pe valea Bistrei

·         Peștiș la nord și Tinăud în est, ambele în zona deluroasă a Plopișului

            (4) Oraşul Aleșd, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul III.

            (5) Prezentarea descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.

    ART. 3

            (1) Orașul Aleșd, jud. Bihor dispune de o reţea hidrografică formată din râuri.

           (2) Pe teritoriul orașului Aleșd, jud. Bihor, se regăsesc o floră şi faună diverse.

    (3) Orașul Aleșd, jud. Bihor dispune de o diversitate de soluri.

           (4) Resursele de subsol ale orașului Aleșd, jud. Bihor sunt formate din:

            a) resurse de apă termală

            b) resurse de apă mineral.

            (5) Denumirea râurilor, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.

     ART. 4

            (1) Orașul Aleșd, jud. Bihor s-a înfiinţat în anul 1968, prin HCM nr. 1106 din 27 mai 1968.

            (2) Prima atestare documentară a orașului Aleșd, jud. Bihor, a fost în 1291, sub denumirea de Elusd..

            (3) Evoluţia istorică a orașului Aleșd, jud. Bihor se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul statut.

            ART. 5

            (1) Populaţia orașului Aleșd, jud. Bihor, numără 11.249 locuitori.

           (2) Componenţa şi structura populaţiei orașului Aleșd, jud. Bihor, defalcate inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut.

            (3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate.

 

    CAP. II

            Autorităţile administraţiei publice locale

            ART. 6

            (1)  Autorităţile administraţiei publice locale sunt:

            a) Consiliul Local al orașului Aleșd, jud. Bihor, reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul orașului Aleșd. Consiliul Local al orașului Aleșd este format din 17 membri;

            b) primarul orașului Aleșd, jud. Bihor ca autoritate executivă;

            c) La nivelul orașului Aleșd, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind KAJANTO PAUL.

            (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea:

- 8 Partidul Național Liberal

- 3 Uniunea Democrată Maghiară din România

- 3 Partidul Social Democrat

- 2 PRO-ROMÂNIA

- 1 Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România

           (3) Constituirea Consiliului Local al oraşului Aleșd s-a constatat prin Ordinul prefectului judeţului Bihor nr. 542/19.10.2020.

            (4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.

    ART. 7

            (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru orașul Aleșd, jud. Bihor.

            (2) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

            CAP. III

            Căi de comunicaţii

             ART. 8

            (1) Raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor este tranzitată, de o reţea rutieră de transport, potrivit prevederilor <LLNK 12006   363 12 201   0 18>Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare.

            (2) Reţeaua de transport rutieră este formată, potrivit <LLNK 11997    43133 3U1   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.

        CAP. IV

            Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale

ART. 9

            (1) Reţeaua şcolară de la nivelul orașului Aleșd, jud. Bihor potrivit <LLNK 12020     1 12 2=1   0 36>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.

            (2) Pe raza teritorială a orașului Aleșd îşi desfăşoară activitatea un număr total de 5 unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar.

            (3) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

            (4) Orașul Aleșd, jud. Bihor susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor <LLNK 12020     1 12 2=1   0 16>Legii nr. 1/2011.

    ART. 10

            (1) Pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor îşi desfăşoară activitatea un numă de 3  instituţii de cultură.

            (2) Pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor se organizează un număr mare de manifestări culturale, cele mai importante se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.

            (3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.

            (4) Orașul Aleșd, jud. Bihor participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

   

            ART. 11

            (1) Pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor se asigură următoarele forme de asistenţă medicală, după caz:

            a) asistenţă medicală profilactică şi curativă;

            b) asistenţă medicală de urgenţă;

            (2) Orașul Aleșd, jud. Bihor participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

            (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin:

            a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi,  laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private, după caz;

            b) unităţi sanitare publice şi private cu paturi.

            (4) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură,prin structura de primire a urgenţelor, organizate în acest scop.

            (5) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

            ART. 12

            (1) Pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor se asigură servicii sociale definite potrivit <LLNK 12011   292 12 252  30 49>art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

            (2) Orașul Aleșd, jud. Bihor asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

           (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de orașul Aleșd, jud. Bihor se regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut.

            ART. 13

            (1) Pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor există o singură publicație locală în domeniul media online

            (2) Adresa unde poate fi accesată se regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut.

 

    ART. 14

             (1) Pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor îşi desfăşoară activitatea, 1 club al copiilor, 1 club sportiv-şcolar și 3 cluburi sportive.

            (2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 prezentul statut.

    CAP. V

            Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale

            ART. 15

             Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

            CAP. VI

            Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale

            ART. 16

            (1) Patrimoniul orașului Aleșd, jud. Bihor este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al orașului Aleșd, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.

           (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul orașului Aleșd, jud. Bihor – respectiv în domeniul privat, a fost actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2021, în conformitate cu prevederile <LLNK 12019    57182 362 289 86>art. 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și se găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.

            (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul orașului Aleșd, jud. Bihor se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a orașului Aleșd, jud. Bihor, în secţiunea dedicată acestui statut.

    CAP. VII

            Serviciile publice existente

            ART. 17

             Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul orașului Aleșd, jud. Bihor sunt:

            a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC Salubri SA Aleșd:

            b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC Salubri SA Aleșd;

    ART. 18

            Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor sunt furnizate de DEE Romania Sucursala Oradea.

CAP. VIII

             Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

            ART. 19

             (1) Oraşul Aleșd, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor <LLNK 12002    63132 321   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

            (2)  În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, în conformitate cu prevederile <LLNK 12002    63132 321   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

            (3)  Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile <LLNK 12002    63132 321   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin <LLNK 12003    48 10 201   0 17>Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. IX

            Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale  care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

            ART. 20

            (1) Orașul Aleșd, jud. Bihor realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.

            (2) Orașul Aleșd, jud. Bihor acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- teritoriale.

            (3) Orașul Aleșd, jud. Bihor poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza <LLNK 12005   350 12 211   0 18>Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

            (4) Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a orașului Aleșd, jud. Bihor se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut

            ART. 21

            (1) Pe teritoriul orașului Aleșd, jud. Bihor îşi desfăşoară activitatea un număr de 5partide politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile <LLNK 12003    14 11 221   0 50>Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            (2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în orașul Aleșd, jud. Bihor se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

    ART. 22

            (1) În orașul Aleșd, jud. Bihor îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase: Biserica Ortodoxă, Biserica Romano–Catolică, Biserica Greco–Catolică, Biserica Reformată, Biserica Baptistă, Biserica Penticostală, Organizația religioasă Martorii lui Iehova.

(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut

            CAP. X

            Participare publică

            ART. 23

            Populaţia din orașul Aleșd, jud. Bihor este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de interes local, astfel:

            a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;

            b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe  zone ori străzi, în mediul urban, după caz;

            c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

            d) prin participarea la şedinţele consiliului local atunci când acestea se desfășoară cu prezența fizică a consilierilor, în limita locurilor disponibile, dar și să le urmărească pe internet, având în vedere că acestea sunt transmise în direct prin intermediul mediaonline la adresa www.alesdonline.ro;

            e) prin accesul celor interesați la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; toate documente înscrise pe ordinea de zi a ședințelor sunt postate pe pagina de internet: www.ales-bihor.ro, sectiunea ”CONSILIUL LOCAL”, subsectiunea:”Materiale ședință”; în ce privește accesul la hotărârile consiliului local, toate acestea sunt postate la eticheta Monitorul oficial local, care se găsește tot pe pagina de internet a primăriei;         

           ART. 24

            (1)  În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor <LLNK 12000     3 12 2I1   0 16>Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale <LLNK 12019    57182 361   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

            (2)  Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea

            CAP. XI

            Cooperare sau asociere

            ART. 25

            Orașul Aleșd, jud. Bihor se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor <LLNK 12019    57182 362  89 57>art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

            ART. 26

            (1) Orașul Aleșd, jud. Bihor aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

            (2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de orașul Aleșd, jud. Bihor se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut.

    ART. 27

             Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

    CAP. XII

             Dispoziţii tranzitorii şi finale

             ART. 28

            Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. __ din ____... .

            ART. 29

            Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului orașului Aleșd sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.

            ART. 30

            Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.

            ART. 31

            Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 30 se actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          

                           MANYURA MILAN MIROSLAV

 

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                               SECRETAR GENERAL al orașului Aleșd

                                                                                                   LAURAN NICOLETA


 

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login