Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd 2011

Consiliul local al oraşului Aleşd,
            Având în vedere Raportul de specialitate prin care se solicită Consiliului local un aviz de principiu pentru Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd, precum şi  Expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd;
            Ţinând seama de dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 351/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 13/N/1999 al MPLAT, pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99; Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificări şi completări; Ordinul nr. 3422/1995, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;
            Văzând avizul comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului;
            În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, alin(5) lit. c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
            Art.1             Se aprobă Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd, conform documentaţiei anexate.
            Art.2 Prezenta se comunică cu:
                                    -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor
                                    -Primarul oraşului Aleşd
                                    -Atrium Project

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login