Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Conduita etica

Raportul anual de conduita contractuali 2023

Codul de etica 2022.pdf


 

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI ALEŞD

             CAPITOLUL 1

            DISPOZIŢII GENERALE

            Art.1 Prezentul Cod de Conduită Etică este elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

            Codul de conduită al personalului angajat din Primăria oraşului Aleşd poate fi modificat ori de câte ori reglementările legale care au stat la baza elaborării lui, o impun.

            Art.2 Codul de conduită etică defineşte valorile , principiile şi normele morale pe care angajaţii Primăriei Oraşului Aleşd consimt să le respecte şi să le aplice în activităţile desfăşurate in cadrul instituţiei. Implementarea lui este utilă pentru promovarea unei conduite etice şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia instituţiei.

            Art.3 Acest cod nu conţine răspunsuri la toate problemele în domeniu care ne preocupă sau care pot apărea. Vom rezolva dilemele etice prin aplicarea principiilor trasate de prezentul Cod şi prin judecarea corectă şi obiectivă a situaţiilor de fapt. Existenţa unui Cod de Conduită Etică protejează instituţia şi salariaţii oneşti de comportamente necinstite sau oportuniste.

            Art.4 Codul de conduită etică se aplică tuturor angajaţilor , indiferent de funcţia ocupată de către aceştia.Fiecare angajat trebuie să cunoască şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui cod.

            Art.5 Scopul prezentului cod îl constituie asigurarea conduitei etice a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei oraşului Aleşd, prin formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea şi educarea personalului în spiritul acesteia, prevenirea abaterilor comportamentale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi realizarea echilibrului între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţii publice, drepturile şi obligaţiile personalului din cadrul Primăriei oraşului Aleşd.

 

            CAPITOLUL 2

            OBIECTIVE, PRINCIPII

            Art.6 Obiectivele prezentului Cod de conduită etică sunt următoarele:

-creşterea calităţii serviciului public

-buna administrare a interesului public

-prevenirea şi eliminarea faptelor de conduită şi corupţie.

            Art.7 Normele de conduită etică pentru personalul angajat din Primăria oraşului Aleşd se întemeiază pe următoarele principii:

a)     supremaţia Constituţiei şi a legii- principiu conform căruia personalul are obligaţia de a respecta Constituţia şi legile ţării;

b)     prioritatea interesului public- principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei sale. Angajatul se află permanent în slujba societăţii şi a cetăţeanului;

c)     asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor- principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d)     profesionalismul- principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate. Angajaţii vor arăta preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestând reţinere la angajarea unor lucrări pe care nu le pot realiza în bune condiţii;

e)     imparţialitatea şi independenţa- principiu conform căruia personalul are obligaţia de a avea o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei sale.Pentru a putea fi imparţial un angajat trebuie să fie independent faţă de orice factori de influenţă(politici, economici), ăn timpul şi la locul desfăşurării activităţii;

f)       integritatea morală- principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţine sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g)     libertatea gândirii şi a exprimării- principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h)     cinstea şi corectitudinea- principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună -credinţă;

i)       deschiderea şi transparenţa- principiu conform căruia activităţile desfăşurate de către personal în exercitarea funcţiei lor, sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 

      Art.8 Definirea termenilor

      În înţelesul prezentului cod de etică expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)     funcţionar public- persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

b)     personal contractual- persoana numită într-o funcţie în condiţiile Legii 53/2003;

c)     interes public- ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;

d)     interes personal- orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obţinut în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul angajat prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei pe care o deţin;

e)     conflict de interese- acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al personalului angajat contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a indatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.Persoana care are un interes material personal într-o problemă, nu va participa direct sau prin reprezentanţi la dezbaterile asupra problemei în care are un conflict de interese, ci se va abţine;

f)       corupţia(în sensul acestui cod)- este comportamentul deviat de la îndatoririle normale ale unei funcţii publice din cauza interesului personal sau care încalcă regulamentele sau legea, în vederea exercitării unor anumite tipuri de influenţe personale. Acestea includ tipuri de comportament precum: mita, insuşirea necuvenită;

g)     informaţie de interes personal- orice informaţie care priveşte activităţile Primăriei oraşului Aleşd, indiferent de suportul ei.    

 

      CAPITOLUL 3

      NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

      Art.9 Asigurarea unui serviciu public de calitate

      Angajaţii din cadrul Primăriei oraşului Aleşd au obligaţia de a:

-asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor oraşului, prin participarea activă la luarea deciziilor corecte şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului;

-asigura un comportament profesionist, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în transparenţa administrativă, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei.  

      Art.10 Respectarea constituţiei şi a legilor

      Angajaţii au obligaţia să respecte Constituţia , legislaţia în vigoare şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. Trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorită naturii funcţiilor definite.

      Art.11 Loialitate faţă de Primăria oraşului Aleşd

      Personalul angajat în cadrul primăriei are obligaţia de a fi loial instituţiei pe care o reprezintă, precum şi de a se abţine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii sau atingeri, intereselor legale ale acesteia.

Salariaţilor le este interzis:

-să dezvăluie informaţii care nu au carater public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

-să dezvăluie informaţiile la care au acces, dacă această dezvăluire ar prejudicia imaginea instituţiei, salariatilor, persoanelor fizice şi juridice;

-să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice şi juridice în vederea promovării  de acţiuni juridice ori de altă natură, împotriva Primăriei oraşului Aleşd.

      Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici sau angajaţilor contractuali de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul angajatului de a face sesizări în baza <LLNK 12004   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

      Art.12 Libertatea opiniilor

      În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia:

- de a respecta demnitatea funcţiei deţinute;

- de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de consideraţii personale;

- în exprimarea opiniei să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

      Art.13 Activitatea publică

      Relaţiile cu mijloacele media se asigură de către funcţionari publici sau angajaţi contractuali, desemnaţi de către conducătorul instituţiei.

      Atunci când participă la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei.

      În cazul în care nu este desemnată nici o persoană în acest sens, angajaţii pot participa la dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.  

      Art.14 Folosirea imaginii

      În considerarea funcţiei pe care o deţin, angajaţii au obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicistice pentru promovarea unei activităţi comerciale sau în scopuri electorale.

      Art.15 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

      În relaţiile cu publicul, personalul Primăriei oraşului Aleşd are  obligaţia:

-să dea dovadă de disciplină, atât în relaţia cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei cu colegii;

-să fie calm, politicos şi respectuos ;

-să folosească un limbaj civilizat, adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;

-să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţeni;

-să formuleze răspunsuri egale, complete, corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţeni;

-să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate;

-să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;

-să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul primăriei sau persoanelor cu care intră în contact ca urmare a exercitării funcţiei sale, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private ori prin formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

-la răspunsurile prin corespondenţă, apeluri telefonice şi poşta electronică, personalul angajat se va strădui să fie cât mai amabil şi să răspundă cât mai exact şi complet la întrebările adresate.

      Dacă problema nu este de competenţa sa, personalul va solicita sprijin compartimentului de specialitate.

Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea, hărţuirea fizică sau verbală.

Atunci când este divergenţă de opinii între doi sau mai mulţi angajaţi ai primăriei, pentru a nu degenera situaţia într-un conflict, este indicat ca persoanele respective să dea dovadă de maturitate, să discute deschis, să analizeze problema, să-i determine cauza şi să găsească împreună o modalitate de soluţionare a acesteia.

Toate activităţile din cadrul primăriei trebuie să fie prestate într-un mod profesional şi în conformitate cu prezentul cod,adică toţi angajaţii trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonaţii.

Spiritul de echipă- comunicăm, conlucrăm şi reuşim împreună. Greşelile făcute trebuie să le percepem ca o şansă pentru a ne perfecţiona, pentru a face un  pas înainte mai încrezători în noi înşine că putem să oferim şi servicii de calitate, fără a mai greşi.

      Art.16 Conduita în relaţiile internaţionale

      Funcţionarii publici sau personalul contractual care reprezintă Primăria oraşului Aleşd în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii, au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă.

      În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor le este interzis să exprime opinii personale privind aspectele naţionale sau dispute internaţionale.

      În deplasările în afara ţării, angajaţii sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazde. 

      Art.17 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

      Angajaţii Primăriei oraşului Aleşd nu trebuie să solicite şi să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj care le este destinat personal, familiei şi persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

      Art.18 Participarea la procesul de luare a deciziilor

      În acest proces angajaţii au obligaţia să activeze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental şi imparţial.                         Au obligaţia de a nu promite luarea unor decizii în numele instituţiei cu scopul de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în mod privilegiat.

      Art.19 Obiectivitate în evaluare

      Funcţionarii publici sau personalul contractual care îndeplinesc funcţii de conducere, au obligaţia să asigure egalitate de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.

      Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare al competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune sau aprobă promovări, numiri sau eliberări din funcţii, acordarea de stimulente, excluzând orice formă de favoritism sau discriminare.

      Art.20 Utilizarea resurselor publice

      Pentru buna administrare şi realizare a interesului public, angajaţii Primăriei oraşului Aleşd au următoarele obligaţii:

-respectarea legilor, a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,privind funcţionarea instituţiei şi a serviciilor publice;

-participarea la realizarea programelor de dezvoltare a localităţii şi a proiectelor;

-utilizarea eficientă a banilor publici conform destinaţiei aprobate prin bugetul local;

-grija faţă de bunurile ce aparţin domeniului public şi Consiliului local, propunerea de soluţii pentru utilizare optimă;

-notarea tuturor propunerilor şi a sugestiilor primite de la cetăţeni privind buna funcţionare a instituţiei şi prezentarea acestora conducerii în vederea stabilirii unor măsuri;

-asigurarea transparenţei în activitate, prin aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a informaţiilor de interes public şi a tuturor măsurilor(programe de dezvoltare, strategii, proiecte, asocieri), care au impact asupra comunităţii şi consultarea lor.

      Art.21 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

      Orice funcţionar public sau angajat contractual poate achiziţiona, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, supus vânzării, concesionării, închirierii în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

-         când a luat cunoştinţă despre valoarea ori calitatea bunurilor ce urmează să fie vândute, concesionate, închiriate;

-         când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu la organizarea vânzării, concesionării sau închirierii bunului respectiv;

-         când poate influenţa operaţiunile de vânzare, concesionare,închiriere sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea, concesionarea sau închirierea bunului, nu au avut acces.

     Angajaţilor Primăriei oraşului Aleşd le este interzisă furnizarea de informaţii referitoare la bunurile proprietate publica a instituţiei, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.    

 

 

     CAPITOLUL 4

     DISPOZIŢII FINALE

     ART.22 Răspunderea

     Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de conduită etică atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor, în condiţiile legii.

     Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta încălcarea codului şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare.

     În cazul în care faptele savârşite de angajaţii primăriei întrunesc elemente constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.

]n conformitate cu dispoziţia primarului nr.504/29.10.2012, potrivit art.10 din Ordinul Preşedintelui ANFP nr.1200/2013, în cadrul Primăriei oraşului Aleşd, d-na Vinter Florica este desemnată consilier etic.

 

Prezentul Cod de conduită etică este obligatoriu pentru funcţionarii publici şi personalul contractual al Primăriei oraşului Aleşd şi va fi adus la cunoştinţa fiecăruia.

 

Toate succesele din trecut sunt doar amintiri minunate.Doar munca de acum poate asigura succesul viitorului.”

 

ANEXA

 


Daca documentul nu se vede , descarca acest document DESCARCA AICI

 

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login