Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Cresa de cartier

Formular cerere înscriere creșă

CERERE TIP INSCRIERE CRESA.doc

Cererile se vor depune la sediul DAS Aleșd str.Bobâlna, nr.3, în zilele lucrătoare între orele 8-14 în perioada 1-30 iunie 2020.

Creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară.

Creşa este un serviciu social specializat pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. Misiunea Creşei este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creşa şi să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor,potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

 Beneficiarii serviciilor acordate de Creşă sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Aleşd.

Subordonare: Creşa se află în subordinea SPAS al oraşului Aleşd

Organizarea şi funcţionarea Creşei           

(1) Creşa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

    a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;

    b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;

    c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

 (2) Creşa Aleşd funcţioneză după următorul program de lucru: de luni până vineri de la orele 6.00 la orele 18.00. Serviciile acordate în cadrul acestei grupe nu includ şi găzduirea copiilor pe timpul nopţii.

(3) Creşa Aleşd funcţionează pe tot parcursul anului, având întreruptă activitatea pe o perioada de 30 de zile.  Această perioadă se stabileşte în urma consultării părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinţi, după caz.

(4) Perioadele de vacanţă se afişează la loc vizibil părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii acestora.

(5) Activităţile de igienizare şi, după caz, lucrările de reparaţii şi de întreţinere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanţă.

(6) Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinţi/reprezentanţii legali ai copiilor şi creşă, reprezentată de Primarul oraşului Aleşd. Contractul are la bază modelul de contract standard stabilit de legislaţia în vigoare.

(7) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relaţia cu creşa, părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşă se pot constitui într-un comitet de părinţi. Reprezentanţii comitetului de părinţi sunt consultaţi obligatoriu de către conducerea creşei cu privire la activităţile şi serviciile destinate copiilor, precum şi la creşterea eficienţei managementului creşei.

Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în creşă, în situaţia în care numarul solicitărilor pentru creşă este mai mare decât numărul locurilor disponibile, acestea sunt:

a.    Domiciliul părinţilor în oraşul Aleşd(dovedit prin copia după actul de identitate) - 5 puncte pentru fiecare părinte;

b.    Reşedinţa în oraşul Aleşd(dovedit prin copia după actul de identitate) -3puncte pentru fiecare părinte;

c.    Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi(dacă este cazul ) - 5 puncte;

d.     Mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an( se ataşează copie după certificatul de naştere a copilului) - 2 puncte;

e.     Copii gemeni/tripleţi ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil;

f.     Familie cu mai mulţi copii( se vor ataşa copii după certificatele de naştere a copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil;

g.    Familie cu părinte unic( se va ataşa act doveditor/sentinţă prin care încredinţează minorul/ certificat de deces) - 10 puncte.

      Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială realizată în urma evaluării situaţiei sociale a familiei) acestea sunt:

a.   copii cu dizabilităţi ;

          b.ambii părinţi şomeri si sunt în căutarea unui loc de muncă (dovedit cu acte de la AJOFM);

          c.copii aflaţi în tutela altor persoane, pensionate conform prevederilor legale în  

              vigoare;
         d. copii luaţi în plasament în familie;

         e.copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

      

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

       În perioada 01.07. - 15.07 a anului în curs, după finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere si se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin Decizia Primarului oraşului Aleşd.

     Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la Primăria oraşului Aleşd şi la serviciul SPAS, lista poate fi publicată şi pe site-ul oraşului Aleşd www.alesd-bihor.ro  în a treia zi lucrătoare consecutivă datei de 15.07 a anului în curs.

      Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creşă poate fi contestat de către parinţii/reprezentanţii legali ai copilului în termen de 10 zile de la data publicării . Contestaţiile se depun la sediul Primăriei biroul Relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Aleşd şi vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în baza Deciziei Primarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestaţiilor.

      După expirarea perioadei de contestaţie Primarul, aprobă prin Decizie, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada septembrie - iulie.

      Copiii vor fi admişi pentru a frecventa creşa în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.

      În momentul în care se eliberează un loc la creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de aşteptare.

 Înscrierea copiilor în creşă :

a)      Înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor (01 septembrie -31 iulie) se va face în perioada 01.06 - 30.06 a anului în curs, la sediul Creşei de cartier 

b)   Înscrierea copiilor la creşă se face, în funcţie de numărul de locuri, pe grupe de vârstă,

c)    În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, în ordinea datei de depunere a solicitării şi în limita locurilor disponibile .

d)   În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

e)    La înscrierea copiilor în creşă nu se percep taxe de înscriere.

f)     Copiii cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani care au domiciliul sau reşedinţă în Aleşd şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea şi au schema de vaccinări obligatorii în România efectuată conform vârstei copilului;

g)   Copiii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale). 

       Actele necesare înscrierii copiilor la creşă le regăsiţi la sediul Creşei-

 Admiterea în creşă  se face pe baza unui dosar care va conţine următoarele acte:

-          cerere catre S.P.A.S. Aleşd, Compartiment Cresa;

-          adeverinţe medicale care să ateste starea de sănătate a copilului şi a părinţilor

-          copii după actele de identitate: - copil / părinţi / reprezentanţi legali

-          adeverinţă de venit;

-          sentinţă de divorţ/copie certificat de deces, hotărâre judecătoreasacă de încredinţare ( unde este cazul)

Este interzisă admiterea în creşă a copiilor purtători de boli infecto contagioase sau dermato – venerice ( TBC, hepatită epidemică, etc.).

După admiterea copilului în creşă se va completa dosarul acestuia, cu documente menţionate în Metodologia de organizare şi functionare a Cresei;

  În situaţia în care copilul nu frecventează creşa pe o perioada mai mare de 30 de zile, din alte cauze decât cele medicale, se reziliază contractul de furnizare servicii încheiat între reprezentantul legal al creşei şi părinţii/reprezentanţii legali ai copilului. Revenirea în creşă depinde de situaţia copilului şi de disponibilităţile existente la momentul respectiv, necesitând încheierea unui nou contract de furnizare servicii.

Predarea şi preluarea copilului la şi de la creşă se va face de către părinţi/reprezentanţii legali sau împuterniciţi ai acestora.

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login