Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Ajutor pentru încălzirea locuințelor

Condiţiile şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece 2018 – 2019

Cadrul legislativ

-          O.U.G. nr. 70/2011privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată,

- H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare,

- H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia de susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011,

- O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

          Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau lichizi și energie electrică vor completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială prevăzut în Anexa nr.1 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare.
      În situația în care solicitantul, la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, este deja beneficiar de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei acesta va completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi prevăzut în Anexa nr.1a la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

      Cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei precum şi nivelul veniturilor nete lunare se vor raporta la indicatorul social de referinţă (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor si nivelurilor de venituri, in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011- (ISR = 500 lei)

      Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică, după cum urmează:

      Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.
      Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

      Se menţine obligativitatea prezentării de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate si situaţia juridică a locuinţei, pentru a se evita acordarea drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite.

      Ancheta socială rămâne ca mijloc de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în situaţiile care nu pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative prezentate. Ancheta socială va fi obligatorie pentru solicitarea ajutorului de încălzire cu energie electrică pentru a evita acordarea de ajutoare pentru mai multe sisteme de încălzire utilizate în aceeaşi gospodărie sau pentru evitarea renunţării la un sistem de încălzire deja utilizat, disponibil şi pentru care au fost acordate ajutoare în sezoanele reci anterioare.
      Plata ajutoarelor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va efectua la începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului, respectiv aceeaşi procedură ca şi în cazul beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care utilizează pentru încălzirea locuinţei acest tip de combustibil. Totodată, pentru beneficiarii de ajutor social plata ajutorului va fi efectuată, în continuare din bugetele locale.

     Cadrul general

           Pentru consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură este mai mic de 615 lei, iar începând cu 01.01.2019 aceste ajutoare se acordă dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură este mai mic de 750 lei. 

Beneficiari

      Ajutorul pentru încălzire a locuinţei se stabilește pe categorii de venit pentru:

- familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri;
- cetăţeni români și cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei în vigoare

      Prin consumator vulnerabil se înţelege clientul, persoana singură/familia, care nu îşi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate sub cuantumurile stabilite de lege.

      Ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, fiind cel principal utilizat;

      Prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

      Prin persoana singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

      Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor puse sub interdicţie şi cele pentru care s-a instituit curatela:

a) din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator;
b) din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

      Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz, de reşedinţă a acestora, locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

      Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se calculează în funcţie de compensarea stabilită în condiţiile prezentei legi (suma procentului de compensare din bugetul de stat şi procentul de compensare din bugetul local) ca procent din valoarea facturii calculată prin înmulţirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.

 

Limitele de venituri şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri sau energie electrică

Limite de venituri
(lei)

Cuantum ajutor

gaze naturale (lei)

Cuantum combustibili

solizi sau petrolieri (lei)

Energie electrică
(lei)

< 155

262

54

240

155,1- 210

190

48

216

210,1 - 260

150

44

192

260,1 - 310

120

39

168

310,1 - 355

90

34

144

355,1 - 425

70

30

120

425,1 - 480

45

26

96

480,1 - 540

35

20

72

540,1 - 615

20

16

48

Începând cu 01.01.2019

540,1 - 750

20

20

20

 

Condiţii de acordare

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere - formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia precum şi dovada spaţiului locativ;

(2) Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:

a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
c) fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;

d) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană);

e) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
f) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
g) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.;

h) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);

i) Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul);

j) Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;

k) Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere;
l) Titularii cererilor, Persoane singure care nu realizează venituri vor prezenta o dovadă (ex. facturi utilităţi, etc.) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
m) Fiecare cerere va fi însoţită de Declaraţia privind conturile bancare.

      Pentru toţi solicitanţii majori se va depune Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile (adeverinţele se eliberează gratuit).

      În cazul în care, din familii sunt persoane absente temporar (ex. sunt plecate la muncă în străinătate) acestea nu se vor lua în calcul la stabilirea numărului de membri ai familiei, însă solicitantul ajutorului are obligaţia înscrierii în cerere a sumelor primite de la aceste persoane, ca sprijin material pentru membrii familiei rămaşi în ţară. Sumele vor fi înscrise la Cap.5 din cerere, Tabel venituri - poz.78 - Alte venituri (inclusiv din arendă).

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii cu excepţia următoarelor venituri:

- alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare,

- alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

- bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (prin APIA), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
- bursele școlare și sumele acordate în baza art.51 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioareiale

- stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate,

- sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare,

- veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:

• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;

• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;

• contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager, situaţie în care, cumpărătorului îi va fi necesară, pe lângă acest contract şi declaraţia vânzătorului, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea domiciliului acestuia la adresa respectivă;
• contractul de schimb de locuinţe;

• contractul (convenţia) de partaj voluntar;

• contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;

• contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
• contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
• certificatul de moştenitor;

• hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;

• autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

(4) În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

(5) Datele înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la componenţa familei solicitante - numele şi prenumele acestora, codul de furnizor, precum şi numărul de camere branşate aferente locuinţei vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari prin eliberarea unei adeverinţe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip (prin semnătură şi ştampilă) de către asociaţiile de proprietari.

 (7) În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute (ANEXA NR.3)

 

(8) Persoanele care au domiciliul stabil situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor, Certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din Registrul agricol. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

(9) Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul şi cartea de identitate a vehiculelor.

(10) Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor anexa, fotocopie, contractul încheiat cu furnizorul de gaze naturale.

(11) În cazul în care se solicită încălzirea locuinței cu energie electrică este necesară prezentarea procesului verbal de debranșare de la furnizarea energiei termice (fotocopie), contractul beneficiarului cu S.C. Electrica Furnizare S.A. Transilvania Nord şi ultima factură emisă de furnizor.

(12) În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

(13) Studenţii, până la vârsta de 26 de ani, întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia pot beneficia de ajutor cu următoarele condiţii:

- studenţii fără loc de muncă care nu realizează venituri proprii vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate de către părinţi în luna anterioară depunerii cererii (Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană, Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie), Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM, Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi membri familiei majori, precum şi pentru cei care sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate; Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind venituri impozabile;

- studenţii fără loc de muncă, dar care realizează venituri din pensii de urmaş, activităţi independente, etc. vor prezenta documente justificative care atestă sursa venitului;

- studenţii care realizează venituri salariale vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;

Studenţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte componenţa familiei, cu corespondent fotocopii ale actelor de identitate (CI sau CN) ale membrilor familiei, pentru a se putea stabili venitul net pe membru de familie, venit care se va completa în Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la codul 78;

În situaţia în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţia să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor,dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

(14)Studenţii străini- studenţii străini care provin din ţări ale Uniunii Europene: vor prezenta o dovadă şi/sau declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, taxele de şcolarizare, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
- studenţii care provin din ţări non U.E. vor prezenta dovada mijloacelor de întreţinere necesare obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.

(15) Studenţii străini trebuie să anexeze la formularul Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere contractul de comodat sau de închiriere valabil pe toată perioada sezonului rece, permis de şedere (pt. studenţii nonUE şi membri de familie) / certificat de înregistrare (pt. studenţii UE) cu perioada de valabilitate care să acopere perioada sezonului rece (01.11.2018 - 31.03.2019), adeverinţă de la Facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă - tipul şi cuantumul acesteia, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri pe teritoriul României şi adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru studenţii străini proveniţi din ţările membre UE se va lua în considerare ca şi venit lunar suma de 142 lei (cuantumul ajutorului social pt. o persoană), iar pentru studenţii străini proveniţi din ţări non UE se i-a în considerare ca şi venit lunar suma de 1162 lei (salariul de bază minim net pe ţară din 1 ianuarie 2018)

 

Verificări şi sancţiuni

      Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, se vor efectua anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
      În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

      În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate, se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

      Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din bugetul de stat, se recuperează de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor şi constituie venituri la bugetul de stat.

      În situaţia în care, cu prilejul verificărilor se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală (art.30 alin.5 din O.U.G. 70/2011).

      Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei (art. 33 alin.1 lit.e din O.U.G. 70/2011).


      Precizări


      În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

      În sezonul rece 2018 - 2019 formularul de cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolierii este unic.

ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login